Deklracja dostępności

REH-MEDIQ Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://rehmediq.pl/

Data publikacji strony internetowej: 11 maja 2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 maja 2023 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.
 • Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:
  • Narzędzia dostępności
  • Powiększ tekst
  • Zmniejsz tekst
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreśl linki
  • Czytelniejsza czcionka
 • Strona nie posiada tekstów zapisanych w formie graficznej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11.05.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 23 04 300 

lub mailowo na adres: rejestracja@rehmediq.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Parking przed budynkiem posiada specjalnie przygotowane, odpowiednio oznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym jest podjazd ułatwiający wejście/ wjazd na wózku inwalidzkim do budynku.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla os. niepełnosprawnych. 

Skip to content